Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 02.03.2016


Choceń, dnia 02.03.2016r.
 
 
 
 
B.6733.1.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23      z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:         TEK 7323/BTW/0126/2016 z dnia 23.02.2016r.
- Starostę Powiatu Włocławskiego znak : GGN.6123.95.2016 z dnia 22.02.2016r.
- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Choceniu znak : PZD.TO.456.14.2016            z dnia 24.02.2016r.
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na ”  Budowa kablowego oświetlenia drogowego na działkach     o nr ewid. 61 i 76 w miejscowości Wilkowice, Wilkowiczki obręb Wilkowice, Wilkowiczki oraz części działki o nr ewid. 51 w miejscowości Wilkowice, obręb Wilkowice gm. Choceń „.
 
              Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin        w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwach Wilkowice, Wilkowiczki.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (2 marca 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 marca 2016, 08:02:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235