Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 09.02.2016


      B.6733.1.2016
 
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016r. poz. 23 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2015 ,poz. 199 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek GMINY CHOCEŃ
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego kablowego w ciągu drogi powiatowej Wilkowice- Wilkowiczki na działkach nr 61, 76, 57/2 w miejscowości Wilkowice, Wilkowiczki gm.Choceń”                                                                                                                                                 W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi     w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016r. poz. 23 .), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (9 lutego 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (10 lutego 2016, 07:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241