Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 05.10.2015


Choceń, dnia 05.10.2015r.
 
 
B.6733.5.2014
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Choceń, zawiadamia, że zostało wydane postanowienie B.6733.5.2014r. z dnia 05.10.2015r prostujące oczywistą omyłkę w wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego B.6733.5.2014 z dnia 21.11.2014 r. dla inwestycji pod nazwą:
 
 „ Nadbudowa o jedną kondygnację i przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby domu pomocy społecznej oraz dwukondygnacyjną podpiwniczoną rozbudowę, budowę nowego budynku gospodarczego i przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowę nowego budynku gospodarczego, przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowa zbiornika retencyjnego, budowa zbiornika wody z niezbędną infrastrukturą oraz dodatkowy zjazd w m. Lutobórz, działka nr 90/10 gm. Choceń „
 
- W rodzaju inwestycji jest :
„ Nadbudowa o jedną kondygnację i przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby domu pomocy społecznej oraz dwukondygnacyjną podpiwniczoną rozbudowę, budowę nowego budynku gospodarczego i przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowę nowego budynku gospodarczego, przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowa zbiornika retencyjnego, budowa zbiornika wody z niezbędną infrastrukturą oraz dodatkowy zjazd w m. Lutobórz, działka nr 90/10 gm. Choceń „
 
- winno być:
„ Nadbudowa o jedną kondygnację i przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby domu pomocy społecznej oraz trzykondygnacyjną podpiwniczoną rozbudowę, budowę nowego budynku gospodarczego i przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowa zbiornika retencyjnego, budowa zbiornika wody z niezbędną infrastrukturą oraz dodatkowy zjazd                     w m. Lutobórz, działka nr 90/10 gm. Choceń „
 
Pozostałe warunki podane w niniejszej decyzji pozostają bez zmian.
 
Zgodnie z art. 113 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki  w wydanych przez ten organ decyzjach.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenie obwieszczenia można zapoznać się z wydanym postanowieniem w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Choceń
                                                                                              Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (5 października 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (6 października 2015, 08:36:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295