OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 24.06.2015r


Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2015r., poz. 199 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 24.06.2015r. na wniosek Krzysztofa Polak DHV Hydroprojekt sp.z.o.o. Włocławek posiadającego pełnomocnictwo od Inwestora Kujawsko –Pomorskiego Zarządu Melioracji              i Urządzeń Wodnych we Włocławku zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa zbiornika wodnego małej retencji na działkach nr 117/2, 117/3, 123, 124, 125, 126 w miejscowości Śmiłowice gm. Choceń ”
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                                     Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (24 czerwca 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (24 czerwca 2015, 08:08:16)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (6 grudnia 2017, 10:40:45)
Zmieniono: brak

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 442