OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.01.2015r


Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 .)
 
zawiadamiam, że
w dniu 26.01.2015r. na wniosek Pana Konrada Kruszka zam. Poddębice gm. Kruszyn oraz Krzysztofa Bagińskiego zam. Śmiłowice Pustki gm. Choceń” zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Zamiana rowu melioracyjnego na rurociąg ø 800 o długości 130 mb. w obrębie geodezyjnym Kuźnice, działki nr 118/2, 119/2 gm. Choceń”
 
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi                 w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (27 stycznia 2015)
Opublikował: Hania Gołębiewska (27 stycznia 2015, 11:59:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464