Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 01.12.2014 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647    z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.           z 2013r., poz. 267 z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:         TEK 7323/BTW/0854/2014 z dnia 17.11.2014r.
- Starostę Powiatu Włocławskiego. Na podstawie przepisów art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym, w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia o uzgodnienie- uzgodnienie uważa się za dokonane ( zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 12.11.2014r.).
 
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, wymianie istn. stanowiska linii napowietrznej średniego napięcia SN- 15 kV, przebudowie istn. linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV w obrębie Choceń, działka nr 198/3 gm. Choceń. Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Choceń.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 Wójt Gminy Choceń
 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (1 grudnia 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 grudnia 2014, 14:44:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499