Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.11.2014 - B.6733.6.2014


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 06.11.2014r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, wymianie istn. stanowiska linii napowietrznej średniego napięcia SN- 15 kV, przebudowie istn.  linii napowietrznej niskiego napięcia       nN-0,4 kV w obrębie Choceń, działka nr 198/3 gm. Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (7 listopada 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (7 listopada 2014, 08:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507