OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 26.09.2014r


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek „Pawła Ziółkowskiego ul. Iglasta 10, 87-800 Włocławek”
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, wymianie istn. Stanowiska linii napowietrznej SN-15 kV w obrębie Siewiersk gm. Choceń, działki nr 60 i 55 oraz w obrębie Sieroszewo, gm. Boniewo , działki nr 81 i 55”.
W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi     w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (26 września 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 września 2014, 15:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537