Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.08.2014


OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071     z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:         TEK 7323/BTR/0621/2014 z dnia 01.08.2014r.:
-Starostę Włocławskiego znak : GGN.6123.350.2014 z dnia 30.07.2014r.
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 55 m na działce nr 90 położonej w Nakonowie Starym” gmina Choceń.    Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Nakonowo Stare.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
  Wójt Gminy Choceń
 
  Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (27 sierpnia 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (27 sierpnia 2014, 10:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586