OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 12.05.2014r


WÓJT GMINY CHOCEŃ
B.6733.1.2014

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek „ T-Mobile Polska ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa”
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:  „ Budowa wieży stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 55 m na działce nr 90 w miejscowości Nakonowo Stare gm. Choceń”                                                           W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi     w terminie 14 dni .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (20 maja 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (21 maja 2014, 10:12:31)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (21 maja 2014, 10:18:46)
Zmieniono: układ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 864