Obwieszczenie z dnia 18.03.2014 r. - plan zagospodarowania przestrzennego


18.03.2014 r.
WÓJT GMINY
    CHOCEŃ
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., Nr 0 poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr XXXVI/243/14 z dnia 29 stycznia 2014
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4,
87-850 Choceń w terminie do dnia 18.04.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń (procedura wszczęta uchwałą nr XXXVI/243/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Choceniu,
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr 1 Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie
i na adres Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, w terminie do dnia 18.04.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
                                                                                                                 
WÓJT GMINY
    CHOCEŃ
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (18 marca 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (18 marca 2014, 08:09:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976