Obwieszczenie z dnia 18.03.2014 r.


18.03.2014 r.
WÓJT GMINY
   CHOCEŃ
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 
-          dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń;
-          dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., Nr 0 poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Choceń Nr XXIII/168/12, Nr XXIII/169/12 z dnia 27 listopada 2012 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
-          dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń,
-          dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach 28.03.2014 r. do 30.04.2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń w godz. od 7.00 do 15.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.04.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, o godz. 10.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Choceń z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2014 r.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 28.03.2014 r. do 30.04.2014 r. do publicznego wglądu projektu:
-          dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń,
-          dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr 1 Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Choceń, ul. Sikorskiego 4,
87-850 Choceń, w terminie wyłożenia oraz do dnia 23.05.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
 
 
 
                                                                                                                      
WÓJT GMINY
                                                                                                                                  CHOCEŃ
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (18 marca 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (18 marca 2014, 08:05:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719