Obwieszczenie o wydanych postanowieniach


Choceń, dnia 27.08.2012r.
 
 
 
 
B.6733.3.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r .o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz        art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:         TEK 7323/BTR/0675/2012 z dnia 10.08.2012r.:
-Starostę Włocławskiego znak : GGN.6123.318.2012 z dnia 10.08.2012r.
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Sn-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wymiana słupa w linii napowietrznej Sn-15kV w miejscowości Wilkowiczki, działki nr 153/3, 153/6 i Wilkowicach, działki nr 281, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11,4,29/4  gmina Choceń.
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwach Wilkowiczki i Wilkowice.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Choceń
 
                                                                                                   Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (27 sierpnia 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 września 2012, 10:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381