OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE


Choceń, dnia 20.03. 2012r.
WÓJT GMINY
   CHOCEŃ
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr XIII/98/12 z dnia 23 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Choceń,
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń w terminie do dnia 23.04.2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz, 1227 z późn.zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń,  w terminie do dnia 23.04.2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choceń.
 
                                                                                               WÓJT GMINY CHOCEŃ

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (21 marca 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (21 marca 2012, 13:29:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487