Obwieszczenie - wszczęcie postępowania PPUH PAWMAX


OBWIESZCZENIE
URZĘDU GMINY CHOCEŃ
z dnia 15.02.2012r
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PAWMAX ul. Okrężna 2b,  87-800 Włocławek posiadającego pełnomocnictwo od ENERGA OPERATOR S.A w Toruniu, Oddział we Włocławku
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci energetycznej sN-15kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV, wymiana istniejącej lini napowietrznej nN, zabudowa złącza kablowego-pomiarowego w Siewiersku, działki nr 39,45,46,43,95,99/1 i w Krukowie dz.nr 90,144/1      gm. Choceń”.
            W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami  w siedzibie Urzędu Gminy Choceń, pokój nr 1 w dniach pracy Urzędu a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń.
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (15 lutego 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (17 lutego 2012, 08:35:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1824