Zapytanie ofertowe: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i zakup wózka 6 - osobowego.

Choceń, dn. 18.09.2019 r.
 
ZP.271.5.2019.ZO                                                                                                 
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
NIP: 8882959601
Regon: 910866821
 
Zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących Wykonania bezpiecznej nawierzchni  i zakupu wózka 6 - osobowego.
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania Godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
III. OPIS ZADANIA
I. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie bezpiecznej nawierzchni  i zakup wózka 6 - osobowego.
- Nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177.
- Oferowany wózek musi być fabrycznie nowy, musi posiadać atest, certyfikat zgodności z normą PN-EN 1888:2012.
- Parametry techniczne muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
- Wskazane dokumenty należy dołączyć na wezwanie zamawiającego.
2.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 przedmiar robót.
3.        Kod CPV:
45112723-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
34912100-4 wózki popychane
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE SPOSOBEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Cena - 100%
Kryterium ceny brutto 
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C= (Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej) x 100 pkt  x 100%  
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Oferta powinna być dostarczona do dnia  04.10.2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceń pokój nr 13 (liczy się data wpływu do urzędu).
2.      Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.10.2019 r., o godz. 10:05 w pokoju nr 13, w siedzibie Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceń.
3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: od podpisania umowy do 15.11.2019 r.
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.        Każdy Wykonawca może złożć tylko jedną ofertę.
2.        Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
3.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym,    składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.    Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną.
5.  Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu.  Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy oraz opisem: Postępowanie nr ZP.271.5.2019.ZO – „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni  i zakup wózka 6 - osobowego”. Nie otwierać przed godz. 10.05 dnia 04.10.2019 r.
6.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.
 
IX. INFORMACJE  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.chocen.pl, informację o:
1) wyborze wykonawcy
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
5.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.
 
X. ODRZUCENIE OFERTY                                                    
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych.
- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
- w przypadku zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.
 
XII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Bilęda pod numerem telefonu 54 284 66 17 oraz adresem email: mariusz.bileda@chocen.pl, w sprawach proceduralnych Hanna Piastowska pod numerem telefonu 54 284 66 17 oraz adresem email: hania.piastowska@chocen.pl.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy.
2. Przedmiar robót.

1. Zapytanie ofertowe (49kB) word

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (46kB) word

3. Załącznik nr 2 - przedmiar (374kB) pdf

4. Zawiadomienie (38kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Piastowska (18 września 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (18 września 2019, 14:22:16)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (10 października 2019, 12:20:58)
Zmieniono: zawiadomienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440