ZAPYTANIE OFERTOWE: Wyposażenie Żłobka w Choceniu

                                                                                            
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
 
Zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zapytania pnWyposażenie Żłobka w Choceniu.
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Projekt jest współfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"
III. OPIS ZADANIA
1.      Przedmiotem zapytania jest Wyposażenie Żłobka w Choceniu w ramach zadania Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka, obejmującedostawę do żłobka fabrycznie nowego sprzętu, wyposażenia i mebli wraz z montażem w zakresie wymienionym w załączniku nr 2przedmiar robót.
2.    Oferowanytowar musibyć fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające sprzęty do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być objęty gwarancją. Wskazane dokumenty neleży dołączyć na wezwanie Zamawiającego.
3. Kod CPV:
39220000-0 Sprzet kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39161000-8 Meble przedszkolne
4. Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE SPOSOBEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Cena - 100%
Kryterium ceny brutto 
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C= (Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej) x 100 pkt  x 100%  
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Oferta powinna być dostarczona do dnia  03.07.2019 r.do godz.10:00 za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceńpokój nr 13(liczy się data wpływu do urzędu).
2.      Zamawiający dokona otwarcia ofertw dniu03.07.2019r., o godz. 10:05 w pokoju nr 13, w siedzibie Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceń.
3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 23.08.2019 r.
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.        Każdy Wykonawca może złożć tylko jedną ofertę.
2.        Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
3.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.    Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną.
5. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętymopakowaniu.Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy oraz opisem: Postępowanie nr ZP.271.3.2019.ZO–„Wyposażenie Żłobka w Choceniu”. Nie otwierać przed godz. 10.05 dnia 03.07.2019 r.
6.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy.
 
IX. INFORMACJE  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboruwykonawcy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.chocen.pl, informację o:
1) wyborze wykonawcy
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
5.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.
 
X. ODRZUCENIE OFERTY                                                    
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych.
- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
 
XII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Bilęda pod numerem telefonu 54 284 66 17 wew. 12oraz adresem email: mariusz.bileda@chocen.pl, w sprawach proceduralnych Hanna Piastowska pod numerem telefonu 54 284 66 17 wew. 22 oraz adresem email:hania.piastowska@chocen.pl.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy (24kB) word
Przedmiar robót (246kB) pdf
Rzut parteru budynku (1093kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (38kB) pdf
Zawiadomienie (23kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Piastowska (25 czerwca 2019)
Opublikował: Szymon Bełkowski (25 czerwca 2019, 17:27:11)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (10 lipca 2019, 11:55:58)
Zmieniono: zawiadomienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421