Zapytanie ofertowe: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń”.
Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowych stosowanych
w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Choceń wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Choceń. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu i utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona na około 47,77 Mg.
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu- 11,51 Mg
- Transport i unieszkodliwianie azbestu- 36,26 Mg
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Choceń.
1.      Demontaż, transport i utylizacja  eternitu na 3 obiektach budowlanych –
ok. 606,00 m²
2.      Transport i utylizacja eternitu z  13 obiektów budowlanych– ok. 1904,00 m²
Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca września 2018r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania. 
Oferta musi zawierać:
1.      oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem
2.      aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,
3.      aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
4.      umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,
5.      aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Planowany termin realizacji zamówienia: od 25.06.2018 r. do 30.09.2018 r.
Proszę o przekazanie oferty pocztą na adres: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12,               87-850 Choceń lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: tomasz.sikorski@chocen.pl.
Oferty składać można do dnia 14.06.2018r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe (1241kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Sikorski (4 czerwca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (5 czerwca 2018, 11:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244