Zapytanie ofertowe: Dostawa 10 urn wyborczych dla gminy Choceń


Zapytanie ofertowe
Urząd Gminy w Choceń zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę 10 urn wyborczych
dla gminy Choceń”.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4,
87-850 Choceń
Tel. 54 284 66 17
e-mail: gmina.chocen@chocen.pl, kamil.klejba@chocen.pl
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 urn wyborczych dla gminy Choceń, w tym:
- 5 urn dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 4 urn dla obwodów głosowania do 750 wyborców dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 1 urna pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej.
Dostarczone urny wyborcze muszą zostać wykonane zgodnie z wymogami technicznymi i wizualnymi oraz spełniać warunki określone w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. 2016 poz. 312) z uwzględnieniem Uchwały państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P.  2016 poz. 398) – uchwały dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Zamawiający jednocześnie wymaga:
- wykonania urn z monolitu poliwęglanu litego przeźroczystego o grubości 3 mm (nie dopuszcza wykonania urn z transparentnego tworzywa PMMA – szkła akrylowego),
- zastosowania uchwytów urn, które całą powierzchnią przylegają do boków urn,
- zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, w celu usztywnienia konstrukcji,
- zaokrąglenia narożników pokrywy i dna,
- zastosowania w dnie 5 szt. podkładek żelowych o wymiarach 25x24x4-5mm (po jednej
w każdym narożniku – 4 szt.; 1 na środku dna),
- zagięcia krawędzi  otworu wrzutowego do wnętrza urny (otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
- użycia nitów nierdzewnych do łączenia ścian i dna w urnie,
- zastosowania do zamykania i blokowania wieka urny:
·         mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
·         śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny,
- dostarczenia urn w opakowaniach umożliwiających ich przechowywanie między kolejnymi wyborami  (urny owinięte folią i umieszczone w kartonie minimum pięciowarstwowym),
Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.
Termin wykonana zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
 
 
 
III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 
IV. Sposób i miejsce składania ofert.
1) Oferty należy składać w formie pisemnej na określonym dla zamówienia wzorze - Załącznik
Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy
i dopiskiem:
Oferta – „Dostawa 10 urn wyborczych dla gminy Choceń”
3) Oferty należy złożyć w pok. nr 3 w kancelarii Urzędu Gminy w Choceniu w terminie do dnia 23.08.2016 roku do godziny 12:00
 
V. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.
 
VI. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podawania przyczyn.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Kamil Klejba tel. +48 54 284 66 17,
email: kamil.klejba@chocen.pl
 
VIII. Załączniki.
1) Formularz ofertowy - druk oferty (19kB) word
2) Wzór umowy - projekt umowy (21kB) word

WYNIKI Z WYBORU OFERT
1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert (291kB) pdf
2. Protokół z otwarcia i wyboru oferty (338kB) pdf
3. Informacja o wyborze oferty (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamil Klejba (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 sierpnia 2016, 13:56:58)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (1 września 2016, 14:03:22)
Zmieniono: dodanie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 984