ZAPYTANIE OFERTOWE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń w roku 2016”

ZP.271.2.2016.ZO
ZAPYTANIE OFERTOWE:
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń w roku 2016” 
Wójt Gminy Choceń
Zaprasza do składania ofert na:
 „Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Choceń w roku 2016” 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, e-mail: tomasz.sikorski@chocen.pl
2.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.      Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Choceń wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.
2.      Zakres zadania obejmuje:
·         Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Choceń. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu i utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona na około 86,488 Mg.
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu- 9,880 Mg
- Transport i unieszkodliwianie azbestu- 76,608 Mg
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Choceń.
1.      Demontaż, transport i utylizacja  eternitu na 2 obiektach budowlanych – ok. 520,00 m²
2.      Transport i utylizacja eternitu z  20 obiektów budowlanych– ok. 4032,00 m²
3) Prace objęte usługą polegać będą na:
·         dostarczeniu do miejsc odbioru niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,
·         wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.),
·         zabezpieczeniu palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczeniu foli przed ewentualnym rozwinięciem,
·         starannym zebraniu i w stanie wilgotnym zapakowaniu do worków foliowych, drobnych odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.
Odbierane materiały zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca września 2016r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest), o którym mowa wyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru podpisane przez właścicieli nieruchomości i karty przekazania odpadów na składowisku odpadów oraz protokół odbioru końcowego dla całości zadania. 
Załatwianie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.
4.      Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:
·         kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,
·         pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzającym ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania protokołu leży po stronie Wykonawcy;
·         oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.
 
 
 
4.      Zakończenie prac dla całości zadania udokumentowane będzie:
·         kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,
·         bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania określającym łączną ilość odebranych odpadów zawierających azbest, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.
3.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: od podpisania umowy. Zakończenie: 30.09.2016 r.
 
4.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
·         Oferta musi zawierać:
1.      oświadczenie dotyczące posiadania uprawnień do wykonania działalności lub czynności wynikających z zakresu prac określonych ogłoszeniem
2.      aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych,
3.      aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
4.      umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,
5.      aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.
·         Opis przygotowania oferty:
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy w Choceniu,
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń z oznaczeniem: „Oferta na demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń w roku 2016”
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .
 
5.      KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
6.      TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.04.2016 r. godzina 14:00, miejsce: sekretariat Zamawiającego (pokój 3), Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń.
6.      OSOBA DO KONTAKTU: Tomasz Sikorski, e-mail: tomasz.sikorski@chocen.pl, tel. 606 465 528
Choceń dn. 08.04.2016 


Załączniki:
Załącznik 1 - formularz ofertowy (33kB) word
Załącznik 2 - projekt umowy (816kB) word
Wyjaśnienie do zapytania (2866kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Sikorski (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Szymon Bełkowski (8 kwietnia 2016, 09:06:06)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (14 kwietnia 2016, 08:43:07)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537