Zapytanie ofertowe - Projekt budowlany do realizacji zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń.


Nasz znak: ZP.271.1.2016.ZO                                            Choceń, dnia: 08.03.2016 r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 054/284-66-17
fax.054/ 284-67-40
strona internetowa: www.bip.chocen.pl; www.chocen.pl
 
Postępowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Choceń zaprasza Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Nazwa zamówienia:
Projekt budowlany do realizacji zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń.
 Lokalizacja: Gmina Choceń, miejscowość Śmiłowice
Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
a)  projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
b)  kosztorys inwestorski  w 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
c)  szczegółowy przedmiar robót w 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
d)  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.
Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:
a) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409),
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami),
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1129 z późniejszymi zmianami).
2) Planowany zakres prac projektowych.
- sieć kanalizacji sanitarnej długości ok. 4,5 km w miejscowości Śmiłowice z przykanalikami do około 50 posesji.
Przed realizacją prac projektowych  konieczne jest :
-           uzyskanie map sytuacyjno- wysokościowych dla celów projektowych na przedmiotowy teren
-            sporządzenie wniosków dotyczących uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacji celu publicznego
-            uzyskanie wszystkich koniecznych uzgodnień
Projekt kończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę.
II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
1)      Ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr: 3 (sekretariat)w terminie do dnia 18.03.2016 r. do godz. 15:00  w formie pisemnej osobiście lub listownie ( w przypadku nadania pocztą lub kurierem liczy się data wpłynięcia do Urzędu Gminy, a nie data nadania).
 2)     Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1) Cena /C/                            – waga 100
 
Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowana przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 100 (waga), wg niżej podanego wzoru:  
 
       Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = -------------------------------------------------  x 100 = ilość punktów
       Cena oferty badanej
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. W ofercie należy podać cenę za wykonanie kompletnej dokumentacji (z wyszczególnieniem kwoty netto, brutto i wysokości podatku VAT).
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu i ofercie Wykonawcy.
3)      Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę jest dzień: 30.09.2016 r.
4)      Wymaganym okresem gwarancji są minimum 24-miesiące. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek i niezgodności w dokumentacji, wyjaśnień do SIWZ w przypadku ogłoszenia postępowania przetargowego na każdy wniosek Zamawiającego.
5)      Zapytanie ofertowe  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej www.bip.chocen.pl   zakładka: Zapytanie ofertowe
Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym ogłoszeniu warunki.
6)      Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Tomasz Sikorski, Specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa, tel. 606 465 528, e-mail: tomasz.sikorski@chocen.pl
7)      Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.
8)       Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
                                                                                            Wójt Gminy Choceń
                                                                                            Roman Nowakowski   
Załącznikami do zapytania są:
1. Formularz ofertowy - Druk oferty (31kB) word

2. Formularz umowy - Projekt umowy (16kB) word

3. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego (436kB) pdf

4. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 2 (154kB) pdf

5. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 3 (113kB) pdf

6. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert (218kB) pdf

WYNIKI Z WYBORU OFERT:

1. Protokół z wyboru ofert (442kB) pdf

2. Ogłoszenie wyników badania rynku (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Gołebiewska (8 marca 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (8 marca 2016, 14:43:24)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (30 marca 2016, 08:31:38)
Zmieniono: wyniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292