Fundusz alimentacyjny

KARTA USŁUGI NR: 40


Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
Nazwa usługi:
Fundusz alimentacyjny.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009, nr 1, poz. 7 z póżn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123. po z. 836).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. 2008 nr 78. poz. 469).
Rozrządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. u. Nr 173, poz. 1075).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
4. oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskam w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
5. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodzin) uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia,, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);
6. zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
7. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstaw) prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
8. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugod) sądowej lub ugod) zawartej przed mediatorem;
10. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
11. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
12. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
13. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
14. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzecz)pospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 i Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy (+oryginały do wglądu). e
Miejsce załatwienia
sprawy:
Urząd Gminy Choceń, pokój nr 6, Danuta Mikrut, Anna Romanów,
Tel.: 54 284 66 17 wew. 19, e-mail: danuta.mikrut@chocen.pl
Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją.
Termin realizacji:
30 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
Bez opłat
Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Choceń.
Uwagi:
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Formularze: wzór karty (440kB) pdf
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (96kB) word
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (264kB) pdf
Załącznik 1 Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (28kB) word
Załącznik 1 Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (185kB) pdf
Załącznik 2 Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeni owy (45kB) word
Załącznik 2 Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (222kB) pdf
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (266kB) pdf
Wzór oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadc (196kB) pdf
Wzór oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (379kB) pdf


Wytworzył: P.Mielczynski (1 listopada 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (1 listopada 2011, 02:50:35)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1756

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij