II przetarg pisemny nieograniczony

Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
 NIP 888-18-12-729, REGON 000937119
 tel. 054 284 66 17/, fax. 054 284 67 40/Sekretariat/, internet  www.chocen.pl
e-mail:hanna.golebiewska@chocen.pl
Wójt Gminy Choceń
ogłasza
II publiczny nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż:
 
- nieruchomości składającej się z:
1) działki gruntu o Nr 90/9, obręb Lutobórz o pow. 1,2278 ha, położonej w Lutoborzu, oraz
2) zabudowanej budynkiem o pow. całkowitej 793,4 m2, powierzchni użytkowej 397,5 m2, z pełnym wyposażeniem technicznym,
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Teren nieruchomości w skład której wchodzi przedmiotowa działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Księga wieczysta Nr WL1W/00049171/ Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg wieczystych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
Cena wywoławcza: 255 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę podaną w  wybranej ofercie.  
 
Wadium: 10 % ceny wywoławczej, czyli 25 500 zł., należy wnieść do dnia 14 kwietnia 2009 r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Potwierdzoną przez oferenta kopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.
 
Do przetargu może przystąpić:
1/ każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Warunkach przetargu,
2/ jeśli złoży pisemne oświadczenie, że akceptuje regulamin i warunki
    przetargu zawarte w ogłoszeniu,
3/ złoży pisemną ofertę ( według wzoru w ogłoszeniu) w zamkniętej    
    kopercie zaznaczoną  ,,Przetarg – sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lutobórz’’
    w sekretariacie Urzędu.
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Aktualności’’.
 
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki beż zastrzeżeń
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu – ogólną koncepcję zagospodarowania nieruchomości (opisowo)
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę
- oferta nie będzie mogła być zmieniona w trakcie przetargu
 
Termin składania ofert  upływa dnia 17 kwietnia 2009 r. o godz. 13.00
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 – pok. Nr 3.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Dnia 21.04.2009 r., godzina 10:00. – część jawna odbywać się będzie w obecności oferentów. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożą oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jego zamknięcia
Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę oraz inne kryteria ustalone w warunkach przetargu. Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Zastrzega  się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.
Osoba do udzielania informacji:
Hanna Gołębiewska tel: 054 284-60-33,  e-mail:  hanna.golebiewska@chocen.pl

1. Oferta (27kB) word

2. Oświadczenie (23kB) word

3. Załącznik nr 1 - warunki przetargu (40kB) word
 
 


Wytworzył: Hanna Gołębiewska (16 marca 2009)
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 marca 2009, 11:36:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2453

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij