Ogłoszenie - rokowania po II przetargu dz. nr 203/2 i 203/3


Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
 NIP 8882959601, REGON 910866821
tel. 054 284 66 17/, fax. 054 284 67 40/Sekretariat/,
internet:  www.chocen.pl, www.bip.chocen.pl,
e-mail:hanna.golebiewska@chocen.pl
Wójt Gminy Choceń
ogłasza

 rokowania po drugim przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choceń
 
Rokowania odbędą się dnia 19 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń. Przedmiotem rokowań będą niżej wymienione nieruchomości:
 
1)   Dz. nr – 203/2 o pow. 1,8400 ha (w tym: RIII b – 0,0600 ha, RIV a – 1,7800 ha), nieruchomość niezabudowana - księga wieczysta numer WL1W/00083252/1
2)   Dz. nr – 203/3 o pow. 2,7500 ha (w tym: RIII a – 0,5000 ha, RIII b – 0,7400 ha, RIV a – 1,5100 ha), nieruchomość niezabudowana – księga wieczysta numer WL1W/00015636/0
Przedmiotem przetargu są dwie nieruchomości  sprzedawane łącznie w ramach jednej pozycji przetargowej.
Przetarg I przeprowadzono w dniu 13.11.2015 r.
Przetarg II przeprowadzono w dniu 17.12.2015 r.
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Dla terenu na którym położone są nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym 203/2 i 203/3 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28 marca 2012 r.), teren ten oznaczony jest symbolem MNU – strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej potencjalnej.
 
Księga wieczysta: WL1W/00083252/1 i WL1W/00015636/0 - Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
 
Cena minimalna:
 
330 000,00 zł - (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Cena nie zawiera podatku VAT
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w rokowaniach. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)
 
Zaliczka: 33 000,00 zł należy wnieść do dnia 15 lutego 2016 r. (w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00), lub na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Zaliczka wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Zaliczka przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.
 
Do przetargu może przystąpić:
1/ każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.
 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, w pokoju nr 3 tj. do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 1500 :
1.Kopertę należy zaadresować na Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4, z opisem:
   „Rokowania na zbycie nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym 203/2 i
   203/3 położonych w Choceniu”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać
a)      imię, nazwisko i adres lub firmę oraz siedzibę jeżeli uczestnik jest osobą prawną lub inny podmiot.
b)      datę sporządzenia zgłoszenia,
c)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
d)     proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
e)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują.
f)       podpis uczestnika
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć kopię dowodu wpłaty
     zaliczki
 
Miejsce i termin przetargu
Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich uczestników oraz ustnych rokowań indywidualnych w podanych przez Gminę terminach.
Część jawna rokowań w ramach której nastąpi otwarcie złożonych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań i ich weryfikacja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 – pok. Nr 3 dnia 19.02.2016 r., o godzinie 10:00.
Część ustna rokowań przeprowadzona zostanie w dniu 19.02.2016 r. w odstępach 30 minutowych począwszy od godz. 10.30
Bezpośrednio po rozpatrzeniu złożonych odpowiedzi Komisja Przetargowa poinformuje ustnie uczestników, które odpowiedzi zostały dopuszczone do ustnej części rokowań. O wyniku rokowań Komisja poinformuje ustnie uczestników dopuszczonych do części ustnej bezpośrednio po jej zakończeniu.
Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.
Osoba do udzielania informacji:
Hanna Gołębiewska tel.: 054 284-60-33,  e-mail: hanna.golebiewska@chocen.pl

Oferta - druk (29kB) word

Oświadczenie - druk (26kB) word

Wytworzył: Hanna Gołebiewska (18 stycznia 2016)
Opublikował: Hania Gołębiewska (18 stycznia 2016, 09:38:18)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (18 stycznia 2016, 09:50:55)
Zmieniono: nazwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij