Zasady Finansowania

 

ZASADY FINANSOWANIA


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Budżet gminy funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 155 poz. 1014,tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148) Zgodnie z tą ustawą jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy zalicza się do sektora finansów publicznych. Ustawa ta między innymi określa:

1. pojęcia: środków publicznych, w tym dochodów i przychodów publicznych, wydatków i rozchodów publicznych, deficytu i nadwyżki sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego;
2. zasady opracowywania projektów;
3. zasady uchwalania budżetów;
4. zasady i tryb wykonywania budżetów. Budżet gminy określa się w formie uchwały.

Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego. Uchwała budżetowa określa:

1. prognozowane dochody gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji;
2. wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
2. wydatków majątkowych;

3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy;
4. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
5. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych;
6. plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
7. upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy;
8. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
9. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;
10. dotacje;
11. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003. (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

metryczka


Wytworzył: marcin kolasinski (29 grudnia 2005)
Opublikował: marcin kolasiński (29 grudnia 2005, 14:02:03)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (5 stycznia 2006, 10:54:13)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15820