Uchwała nr XVIII/133/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2020

Uchwała nr XVIII/133/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2020Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1. 1.W Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 117/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XV/105/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 125/2020 z dnia 05 lutego 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XVI/107/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 131/2020 z dnia 03 marca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 136/2020 z dnia 10 marca 2020 roku; Zarządzeniem Wójta Gminy nr 138/2020 z dnia 12 marca 2020 roku; Zarządzeniem Wójta Gminy nr 144/2020 z dnia 02 kwietnia 2020; Zarządzeniem Wójta Gminy nr 146/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 149/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 151/2020 z dnia 12 maja 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 153/2020 z dnia 22 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 46 182 856,46 zł na kwotę 44 235 605,30 zł, wg załącznika nr 1;
2)      Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 48 317 732,91 zł na kwotę 46 726 399,88 zł, wg załącznika nr 2, w tym limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3;
3)      § 3 Uchwały, o której mowa w ust.1 otrzymuje brzmienie: ”Deficyt budżetu w kwocie 2 490 794,58 zł zostanie pokryty kredytem lub pożyczką w kwocie 2 134 972,45 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 355 918,13 zł”;
4)      § 4 Uchwały, o której mowa w ust.1 otrzymuje brzmienie: ”Łączna kwota przychodów w kwocie 3 677 767,24 zł oraz kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 186 972,66 zł” załącznik nr 4.
2. Zmienia się załączniki nr 1,2,3,4 do Uchwały, o której mowa w ust 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1,2,3,4 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/133/2020 (798kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3221 z dnia 2020-06-26

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (29 czerwca 2020, 09:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117