Uchwała nr XVIII/134/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409),

Uchwała nr XVIII/134/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409),uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Niniejsza uchwała:
1)      Ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Choceń,
2)      Ustala maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie.
 
§ 2
1.      W żłobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem § 3.
2.      Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 400 zł miesięcznie.
3.      W przypadku pobytu drugiego i kolejnego dziecka w żłobku opłata za pobyt tego dziecka ulega obniżeniu do 300 zł miesięcznie.
4.      W przypadku uczestnictwa dziecka w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, od 1 września 2020 r., opłata za pobyt dziecka w żłobku ulega obniżeniu do 100,00 zł miesięcznie.
 
§ 3
Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 
§ 4
1.      Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku w wysokości 10,00 zł.
2.      W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata, o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 6
Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń nr IX/68/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/134/2020 (754kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3219 z dnia 2020-06-26

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (29 czerwca 2020, 09:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111