Uchwała nr XVIII/138/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695),

Uchwała nr XVIII/138/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.       Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowej w robotach budowlanych związanych z realizacją przez Powiat Włocławski zadań własnych w zakresie utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej:
nr 2923C Kłobia – Szczytno, w miejscowości Borzymowice.
2.       Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować wyłącznie robociznę, materiały pomocnicze i pracę sprzętu niezbędną do wykonania zadania określonego w ust. 1.
§ 2
Szczegółowe warunki oraz sposób udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, określone zostaną odrębną umową.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
§ 4
Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń Nr XXXII/256/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodników przy drogach powiatowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/138/2020 (614kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 czerwca 2020, 08:15:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117