Uchwała nr XVIII/136/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2010)

Uchwała nr XVIII/136/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2010)


uchwala się, co następuje: 
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Choceń, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 


§ 2
1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć:
1)      w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul Sikorskiego 12,
2)      pocztą na adres Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń,
3)      u inkasenta pobierającego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nabycia nieruchomości niezamieszkałej, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bądź rozpoczęcia jej wykorzystywania na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Choceń w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała XIII/100/19 Rady Gminy Choceń z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7089).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik do Uchwały nr XVIII/136/2020 (85kB) word

Uchwała nr XVIII/136/2020 (800kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3105 z dnia 2020-06-17

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (18 czerwca 2020, 14:53:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139