Uchwała nr XVIII/135/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostownikuNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2, art. 6 k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

Uchwała nr XVIII/135/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2, art. 6 k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)


uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
 
§ 2. Ustala  się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 20,00 zł od osoby na miesiąc.
 
§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie odpady komunalne były zbierane i odebrane w sposób  nieselektywny w wysokości 40,00 zł od osoby na miesiąc.
 
§ 4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 6. Traci moc Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1648).
 
§ 7. Traci moc Uchwała nr XIII/98/19 Rady Gminy Choceń z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7087).
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/135/2020 (887kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3104 z dnia 2020-06-17

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (18 czerwca 2020, 14:49:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128