Uchwała nr XVII/122/2020Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XVII/122/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2020.713 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy postanawia :
 § 1
W Uchwale Rady Gminy nr XIV/102/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034 zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr XV/104/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 143/2020 z dnia 30 marca 2020 roku zmienia się załącznik nr 1, 2 do Uchwały w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2 do niniejszej Uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVII/122/2020 (488kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 15:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144