Uchwała nr XVII/128/2020 Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm., z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 568),

Uchwała nr XVII/128/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm., z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 568),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do uchwały nr VII/51/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r., Statut Żłobka „Pomponik” w Choceniu § 1 ust. 9, otrzymuje brzmienie:
„9. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVII/128/2020 (499kB) pdf                      
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 2578 z dnia 2020-05-15

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 15:00:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153