Uchwała nr XVII/127/2020Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/127/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:§ 1. Uchwała określa:            
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje:
1) papier, tektura (makulatura, karton),
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpadów zielone,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony,
13) folie i worki po nawozach sztucznych,
14) popiół,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
16) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 1 zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
3. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 2-4  zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
4. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 5 zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
5. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 6 zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) pozostałości z segregacji odpadów będą odbierane przez podmiot uprawniony:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc;
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc;
3) Odpady selektywnie zbierane (w § 2 ust. 1 pkt. 1-5) odbierane będą  z terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu.
4) Popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierany:
a) z terenu miejscowości Choceń i Czerniewice dwa razy w miesiącu w okresie od października do kwietnia. W miesiącach maj oraz wrzesień jeden raz w miesiącu.
b) z terenu pozostałych miejscowości jeden raz w miesiącu w okresie od września do maja
c) w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień popiół nie będzie odbierany, można go przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy.
5) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy;
6) chemikalia oraz zużyte opony (w ilości do 4 opon/rok na jednego właściciela nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach jego pracy lub mogą być odbierane dwa razy w roku w ramach tzw. „wystawki” w ilości do 4 szt. na nieruchomość w roku kalendarzowym
7) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy lub mogą być odebrane dwa razy w roku w ramach tzw. „wystawki” w ilości do 200 kg na nieruchomość w roku kalendarzowym
8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy w ilości do 3 m³ /rok na jednego właściciela nieruchomości lub mogą być odebrane dwa razy w roku w ramach tzw. „wystawki” w ilości do 1000 kg na nieruchomość w roku kalendarzowym
9) folie i worki po nawozach sztucznych, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów - w godzinach jego pracy lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu lub może być odebrany dwa razy w roku w ramach tzw. „wystawki” w ilości do 50 kg na nieruchomość w roku kalendarzowym.
11) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy, bądź dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy;
13)  odpady tekstyliów i odzieży, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prowadzone będzie z następującą częstotliwością w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na dwa tygodnie.
3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 z nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Choceń uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, od których mają one zostać odebrane.
4. Odpady komunalne z nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą indywidualnie po wystawieniu ich do drogi publicznej przez właściciela nieruchomości.
§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów jest ogólnodostępnym miejscem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów oraz odpadów zielonych.
2. PSZOK, zlokalizowany w miejscowości Niemojewo, świadczyć będzie usługi w dniach i godzinach jego funkcjonowania. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Choceniu, na stronie internetowej oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach i innych urządzeniach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie danego punktu.
§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach lub workach.
2. W dniu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, właściciel nieruchomości zapewnia dostęp do pojemników lub worków pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne.
§ 6. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest dostarczyć worki o określonych kolorach do selektywnego zbierania odpadów.
§ 7. W przypadków stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zgłaszać swoje uwagi osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu  w pok. nr 1, telefonicznie pod nr tel. 54 2846617, pocztą na adres Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub mailowo na adres: gmina.chocen@chocen.pl
§ 8. Traci moc uchwała nr III/22/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2019 r. Nr poz. 1323).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVII/127/2020 (2620kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 2577 z dnia 2020-05-15

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140