Uchwała nr XVII/125/2020Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

Uchwała nr XVII/125/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa się następujący wykaz kąpielisk na terenie Gminy Choceń w 2020 roku:
 1) kąpielisko „Plaża Choceń”, na działce nr 598 obręb Choceń, wzdłuż linii brzegowej o długości 65 m, czynne w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., dla którego organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. Granice kąpieliska wyznacza załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Określa się sezon kąpielowy na terenie Gminy Choceń od 21 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik do Uchwały nr XVII/125/2020 (79kB) word

Uchwała nr XVII/125/2020 (531kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 2575 z dnia 2020-05-15

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:47:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153