Uchwała nr XVII/124/2020Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ChoceńNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, zm. poz. 1629) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Uchwała nr XVII/124/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, zm. poz. 1629) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
Traci moc uchwała nr XVI/108/2020 Rady Gminy Choceń z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik do Uchwały nr XVII/124/2020 (23kB) word

Uchwała nr XVII/124/2020 (513kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 2574 z dnia 2020-05-15

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:35:15)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:47:40)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172