Uchwała nr XIV/103/19Rady Gminy Choceńz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( DZ.U.2019.506 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XIV/103/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( DZ.U.2019.506 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu w wysokości    44 905 732,59 zł, z tego:
1)               bieżące w wysokości   37 482 576,48 zł         
2)            majątkowe w wysokości  7 423 156,11  zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§2
Wydatki budżetu w wysokości  47 040 609,04 zł, z tego:
1)                  bieżące w wysokości           35 778 576,55 zł,
2)                  majątkowe w wysokości       11 262 032,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§3
Deficyt budżetu w kwocie 2 134 876,45 zł zostanie pokryty kredytem lub pożyczką w kwocie 2 134 876,45 zł.
§4
Łączną kwotę przychodów w kwocie 3 321 849,11 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości  1 186 972,66 zł przedstawia załącznik nr 4.
§5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1.       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                       - w kwocie    7 000 000,00 zł,
2.       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                          -w kwocie   2 134 876,45 zł,
3.       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów        -w kwocie    1 186 972,66 zł.
§6
1.       Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym -       w kwocie 0 zł.
2.       Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę -                  w kwocie 0 zł.
§7
1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.
2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z Załącznikiem nr 7,8.
§8
W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250 000,00 zł :
1.       ogólną w wysokości  - 135 841,00 zł,
2.       celowe w wysokości – 114 159,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a.       realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114 159,00 zł,
§9
1.       Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
§10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę  537 261,60 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
 
§11
 Zestawienie planowanych kwot dotacji  udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10, 11,14
§12
1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody  312 732,00 zł, wydatki  312 732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
§13
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok , zgodnie z załacznikiem nr 13.
§14
Ustala się wpływy z tytułu zbiórki odpadów w wysokości 1 137 500,00 zł natomiast wydatki w kwocie 1 228 425,56 zł.
 
§15
Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budzetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego.
§16
Upoważnia się Wójta do:
1.       zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
2.       do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,
3.       udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł;
4.       udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł
5.       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
6.       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7.       zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwziąć określonych załącznikiem nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034 w ramach określonych limitów .
 
§17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§18
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XIV/103/19 (1578kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 325 z dnia 2020-01-10

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (14 stycznia 2020, 10:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49