Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIII/101/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) oraz uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Choceń z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń, uchwalonego uchwałą nr XIV/112/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 marca 2012 r., zmienionego uchwałą nr III/27/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r.,


uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§1
1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń, zwany dalej planem.
2.    Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3.    Integralnymi częściami planu są tekst oraz rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
4.    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5.    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
6.    Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
1)   przeznaczenia terenów oznaczone symbolem,
2)   linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;
4)   granica obszaru objętego planem;
5)   wymiarowanie;
6)   sanitarna strefa ochronna cmentarza.
 
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)        rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik nr 1;
3)        przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4)                  symbolu - należy przez to rozumieć oznaczenie cyfrą i literą przeznaczenia terenu;
5)        terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadający symbol, kolor  i przypisane do niego ustalenia;
6)        linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;
7)        nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy wprowadzać zabudowy, przy czym linia ta nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej;
8)        sieci infrastruktury technicznej – podziemne, naziemne oraz nadziemne przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;
9)        zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć zagospodarowanie terenu związane z prowadzeniem działalności usługowej;
10)    terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – należy przez to rozumieć zagospodarowanie terenu w postaci budynków, budowli i urządzeń związanych z działalnością, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych lub ich magazynowanie.
 
Rozdział 2
Ustalenia ogólne, dotyczące całego obszaru planu
 
§3
W granicy obszaru objętego planem wyznacza się tereny o przeznaczeniu:
1)        U – tereny zabudowy usługowej;
2)        P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług;
3)        KDW – tereny dróg wewnętrznych.
 
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
 
§4
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U ustala się:
1)      przeznaczenie – teren zabudowy usługowej;
2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – nie występuje potrzeba określania;
3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a)        zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej,
b)        ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy usługowej jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;
3a)  zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określania;
4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje potrzeba określania;
5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określania;
6)      zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
a)        maksymalna wysokość zabudowy– 14,0 m, przy zachowaniu maksymalnej wysokości budynków garażowych, gospodarczych i garażowo - gospodarczych - 6 m,
b)        geometria dachu – jedno-, dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachu od 5º do 45°,
c)        powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% powierzchni działki budowlanej,
d)       powierzchnia zabudowy – maksimum 80% powierzchni działki,
e)        wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 0,5,
f)         liczba stanowisk postojowych – minimum 2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni obiektów usługowych w ramach działki budowlanej,
g)        miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową –  nie mniej niż 1 miejsce na 10 miejsc do parkowania,
h)        sposób realizacji miejsc do parkowania – jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu wolnostojącym lub wbudowanym w granicach działki budowlanej,
i)          nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określania;
8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie występuje potrzeba określania;
9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – teren 1U częściowo znajduje się w sanitarnej strefie ochronnej cmentarza (50,0 m) - nakazuje się zachowanie ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a)        obsługa komunikacyjna - z drogi gminnej zlokalizowanej poza obszarem opracowania oraz z dróg wewnętrznych,
b)        zaopatrzenie w wodę - z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø 32 mm,
c)        odprowadzenie ścieków bytowych - do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 100 mm,
d)       dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej,
e)        odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
f)         zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej,
g)        zaopatrzenie w energię cieplną – ze źródeł indywidualnych,
h)        zaopatrzenie w gaz – obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)          gospodarka odpadami stałymi – obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
11)    sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określania;
12)    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – w wysokości 30%.
 
§5
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U ustala się:
1)      przeznaczenie:
a)        teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług,
b)        wyżej wymienione przeznaczenie może być realizowane łącznie lub osobno;
2)        zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – nie występuje potrzeba określania;
3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej;
3a)  zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określania;
4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje potrzeba określania;
5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określania;
6)      zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
a)        maksymalna wysokość zabudowy – 14,0 m, przy zachowaniu maksymalnej wysokości budynków garażowych, gospodarczych i garażowo - gospodarczych - 6 m,
b)        geometria dachu – jedno-, dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachu od 5º do 45°,
c)        powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20% powierzchni działki budowlanej,
d)       powierzchnia zabudowy – maksimum 80% powierzchni działki,
e)        wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 0,5 dla zabudowy usługowej i budynków garażowych, gospodarczych i garażowo - gospodarczych oraz od 0,01 do 1,2 dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i budynków garażowych, gospodarczych i garażowo - gospodarczych,
f)         liczba stanowisk postojowych – minimum 2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych w ramach działki budowlanej,
g)        miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową –  nie mniej niż 1 miejsce na 10 miejsc do parkowania,
h)        sposób realizacji miejsc do parkowania – jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu wolnostojącym lub wbudowanym w granicach działki budowlanej,
i)          nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określania;
8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie występuje potrzeba określania;
9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – teren 2P/U częściowo znajduje się w sanitarnej strefie ochronnej cmentarza (50,0 m) - nakazuje się zachowanie ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a)        obsługa komunikacyjna - z dróg gminnych zlokalizowanych poza obszarem opracowania oraz z dróg wewnętrznych,
b)        zaopatrzenie w wodę - z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø 32 mm,
c)        odprowadzenie ścieków bytowych - do sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 100 mm,
d)       dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej,
e)        odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
f)         zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej,
g)        zaopatrzenie w energię cieplną – ze źródeł indywidualnych,
h)        zaopatrzenie w gaz – obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
i)          gospodarka odpadami stałymi – obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
11)    sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określania;
12)    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – w wysokości 30%.
 
§6
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW ustala się:
1)      przeznaczenie – teren drogi wewnętrznej;
2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a)        dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)        dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, w tym nie związane z obsługą drogi;
3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – nie występuje potrzeba określania;
3a)  zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określania;
4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje potrzeba określania;
5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określania;
6)      zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów – szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określania;
8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie występuje potrzeba określania;
9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – nie występuje potrzeba określania;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej:
a)        w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej, ustala się następujące zasady:
-               realizacja sieci wodociągowej jako podziemnej,
-               parametry sieci – przekrój nie mniejszy niż Ø 32 mm,
b)   w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej, ustala się następujące zasady:
-     realizacja sieci kanalizacyjnej jako podziemnej,
-     parametry sieci – przekrój nie mniejszy niż Ø 100 mm,
     c)  w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej, ustala się następujące zasady:
-     realizacja sieci elektroenergetycznej jako podziemnej,
-     parametry sieci – 04-15kV;
11)    sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określania;
12)    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – w wysokości 15%.
 
Rozdział 4
Przepisy końcowe
 
§7
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń. 
 
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XIII/101/19 (531kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XIII/101/19 (37kB) word

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XIII/101/19 (51kB) word

Uchwała nr XIII/101/19 (4109kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7090 z dnia 2019-12-10

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 09:19:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij