Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIII/100/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2010),


uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Choceń, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 


§ 2
1 Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć:
1)      w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul Sikorskiego 12,
2)      pocztą na adres Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń,
3)      u inkasenta pobierającego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nabycia nieruchomości niezamieszkałej, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bądź rozpoczęcia jej wykorzystywania na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


§ 3
Deklaracja będzie potwierdzana poprzez złożenie oświadczenia w końcowej części deklaracji przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w której potwierdzi, że informacje złożone w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 


§ 4
Traci moc Uchwała IV/34/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 1449).


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń 


§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XIII/100/19 (94kB) word

Uchwała nr XIII/100/19 (726kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7089 z dnia 2019-12-10

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 09:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij