Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIII/96/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, zm. z 2018 r., poz. 2244),


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Mając na uwadze rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Choceń wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2
Zwolnienie w podatku od nieruchomości obejmuje nieruchomości położone na terenie Gminy Choceń wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że działalność gospodarcza generuje miejsca pracy i dotyczy:
a) nieruchomości zajętych na nowe inwestycje rozpoczynane w latach 2020-2022, lub
b) nieruchomości na których prowadzona będzie działalność gospodarcza przez grupy producenckie.

§ 3
Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 100 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w jednym roku podatkowym.
 
§ 4
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje podmiotom gospodarczym z terenu gminy Choceń, które utworzą miejsca pracy:
- podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi do 2.000 zł – 1 miejsce pracy.
- podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi od 2.000 zł do 20.000 zł – 3 miejsca pracy.
- podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi od 20.000 zł do 60.000 zł – 5 miejsc pracy.
- podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi od 60.000 zł do 120.000 zł – 10 miejsc pracy.
- podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi od 120.000 zł do 250.000 zł – 15 miejsc pracy.
- podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi pow. 250.000 zł – 25 miejsc pracy.
 
§ 5
Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości jest dokonanie zgłoszenia Wójtowi Gminy wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków przez zainteresowany podmiot.
 
§ 6
Podmiot korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości traci prawo do zwolnienia z chwilą niespełnienia warunków opisanych w niniejszej uchwale. Następuje wówczas utrata praw za cały okres zwolnienia. Stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa jak do zaległości podatkowych.

§ 7
Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013, z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EURO w okresie trzech latach podatkowych, a w sektorze transportu drogowego towarów 100.000 EURO. W zakresie drogowego transportu pasażerskiego pułap został zwiększony do 200.000 EURO.

§ 8
Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc oraz korzystające z pomocy do składania:
a)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis oraz oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b)      informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,  niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

§ 9
Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 10
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

UCHWAŁA Nr XIII/96/19 (1158kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7086 z dnia 2019-12-10

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 08:48:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij