Uchwała nr XIII/93/19Rady Gminy Choceńz dnia 4 grudnia 2019w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnymNa podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, 1309),

Uchwała nr XIII/93/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym

Na podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, 1309),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dla gospodarstw rolnych, których obszar użytków rolnych:
a) nie przekracza 300 ha i na których jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 42 % podstawy obliczenia podatku rolnego.
b) nie przekracza 300 ha i na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 33 % podstawy obliczenia podatku rolnego.
2. Ulgi o których mowa w ust.1 a i b dotyczą również użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, zm. 2018 r., poz. 2244).
3. Ulgę o której mowa w ust. 1 a stosuje się na podstawie oświadczenia właściciela lub wykazu za rok ubiegły użytków rolnych objętych działaniem spółek wodnych.

§ 2
Ulgi o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią pomoc de minimis w rolnictwie udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.), których udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz rozporządzenia Komisji zm. rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019.


§ 3
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany przedstawić, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.), następujących informacji:
1)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2)      informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

UCHWAŁA NR XIII/93/19 (944kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7083 z dnia 2019-12-10

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 08:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72