Uchwała nr XIII/91/19Rady Gminy Choceńz dnia 4 grudnia 2019w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019-2034Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 ) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2019.506)

Uchwała nr XIII/91/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019-2034

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 ) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2019.506)Rada Gminy postanawia :
 § 1
 
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choceń na lata 2019-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
Wykaz przedsięwzięć do WPF – załącznik nr 2.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XIII/91/19 (416kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (9 grudnia 2019, 13:42:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273