Uchwała nr XII/90/19Rady Gminy Choceńz dnia 30 października 2019w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowegoNa podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit C oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2019.506 z późniejszymi zmianami) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. 2019.869 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XII/90/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2019


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit C oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2019.506 z późniejszymi zmianami) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. 2019.869 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy uchwala, co następuje
 
§ 1
Zaciągnąć kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku do kwoty 491 578,58 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt  osiem 58/100)Przyjmuje się formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco.
 
§ 2
Zobowiązanie określone w § 1 będzie sfinansowane z dochodów własnych tj. między innymi podatku od nieruchomości, rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 3
Ustala się okres spłaty pożyczki na 5 lat począwszy od 2020 roku.
            Rok     kwota spłaty
            2020      67 314,58 zł
            2021    106 066,00 zł
            2022    106 066,00 zł
            2023    106 066,00 zł
            2024    106 066,00 zł
           
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji publicznej

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XII/90/19 (552kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (7 listopada 2019, 10:04:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63