Uchwała nr XII/89/19Rady Gminy Choceńz dnia 30 października 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815)

Uchwała nr XII/89/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń – Gmina Choceń przyjętego uchwałą Nr XVII/113/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016 r.
 
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń dotyczy ustaleń określonych przepisem § 4 pkt 3 uchwały Nr XVII/113/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016 r.
 
3. Granice obszaru objętego zmianą przedstawione zostały na załączniku graficznym do niniejszej uchwały oznaczonym numerem 1.
 
§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
Uchwała wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik do Uchwały Nr XII/89/19 (461kB) pdf

Uchwała nr XII/89/19 (537kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (6 listopada 2019, 13:03:18)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (7 listopada 2019, 08:26:15)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176