Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XII/87/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2019


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815), w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Choceń na lata 2020-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Program należy realizować ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 3
Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.
§ 4
Traci moc uchwała nr XXX/242/17 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie   uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2019.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XII/87/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2019 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY CHOCEŃ NA LATA 2020 - 2021


ROZDZIAŁ I
1.      Postanowienia ogólne.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki na realizację tych zadań.
Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących jednocześnie działaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w latach 2020-2021.
2.      Diagnoza
Z informacji uzyskanych z Posterunku Policji w Choceniu wynika, że na terenie gminy Choceń nie odnotowano w roku 2019 r., zdarzeń w zakresie posiadania środków psychoaktywnych przez mieszkańców gminy. Co jakiś czas na terenie kraju pojawiają się informacje o zażywaniu dopalaczy przez młodych ludzi.
3.      Cele Programu.
Głównym celem Programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz zapobieganie zjawiskom uzależnień. Celem szczegółowym gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są działania profilaktyczne zmierzające do rozwijania i wspierania przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, wychowawczym i edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
a.       Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
b.      Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
c.       Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działaniach profilaktyczne (wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji pozarządowych).
4.      Realizatorzy Programu
Gminny Program realizowany jest przez Urząd Gminy przy współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i pozarządowych, w tym policji, sądu, jednostek organizacyjnych zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją.
5.      Źródła finansowania
Źródłem finansowania zadań ujętych w gminnym Programie są środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6.      Preliminarz wydatków
Na prowadzenie profilaktycznej działalności i realizację zadań o których mowa w rozdziale II, przeznacza się kwotę 10.000 zł rocznie.
ROZDZIAŁ II
1.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży poprzez:
a)      Realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (warsztaty, konkursy, spektakle teatralne, koncerty),
b)      Udział w kompaniach informacyjnych,
c)      Uruchomienie działań wczesnej profilaktyki w szkole i środowisku poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne, kulturalne, artystyczne oraz wypoczynek letni i ferie zimowe) przez szkoły, biblioteki i instytucje kultury na terenie gminy,
d)     Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii w szczególności dla: nauczycieli, pracowników GOPS, funkcjonariuszy Policji,
e)      Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań określonych w Programie,
f)       Przeprowadzenie diagnozy problem narkomanii w szkołach na terenie gminy.
2.      Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku:
a)      Artykuły w prasie lokalnej na temat narkomanii, skutków używania środków psychoaktywnych oraz sposobu zapobiegania i leczenia uzależnienia,
b)      Zakup literatury i materiałów edukacyjnych  (np. ulotki, broszury, plakaty) w celu rozprowadzenia ich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników NZOZ.
3.      Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem:
a)      Finansowanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych w punktach konsultacyjnych,
b)      Współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała nr XII/87/19 (465kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (6 listopada 2019, 12:28:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij