Uchwała nr XXI/164/16Rady Gminy Choceńz dnia 29 grudnia 2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, zm. poz. 1954, poz. 1985)

Uchwała nr XXI/164/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, zm. poz. 1954, poz. 1985)Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Choceń dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1 b i 1 c ustawy o systemie oświaty oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
 
§ 2
1. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
1. Dotacja przysługuje na każdego ucznia niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego.
2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego składa Wójtowi Gminy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
3. Podstawą złożenia informacji o uczniach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja działalności wychowawczej tj. wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami.
4. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, otrzymuje dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Choceń.
6. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Choceń.
7. Niepubliczne przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5 i 6, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Choceń.
8. Niepubliczne przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej  na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Choceń.
9. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego.
 
§ 4
1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Choceń – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się do 5 dnia każdego miesiąca.
3. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 kończące swą działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
 
§ 5
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Choceń.
2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy.
3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie podmiotów kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tych podmiotach lub w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu po uprzednim dostarczeniu przez podmiot kontrolowany kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowany podmiot.
5. Zakres kontroli obejmuje:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 na podstawie udostępnionej przez podmiot kontrolowany dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji;
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystywania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d i 3da ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanego podmiotu.
6. W ramach kontroli dotowany jest zobowiązany:
1) zapewnić warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2) przedstawić na żądanie kontrolującego dokumentację, o której mowa w ust. 5 oraz sporządzać kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów i poświadczyć je za zgodność z oryginałem,
3) udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kontrolowany.
8. Protokół przekazuje się kontrolowanemu w celu zapoznania się z nim oraz podpisania.
9. Kontrolowanemu przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia winny zostać zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
10. Kontrolujący jest zobowiązany do dokonania weryfikacji zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9. Jeśli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli. W sytuacji nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje swoje stanowisko kontrolowanemu.
11. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od daty otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 10.
12. Jeżeli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, o czym informuje na piśmie, kontrolujący odnotowuje informację o zaistniałej sytuacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń wynikających z kontroli.
13. Kontrolujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty podpisania lub odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu kontroli do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego zawierającego ocenę kontrolowanej działalności, a w razie wystąpienia nieprawidłowości, sformułowania wniosków i zaleceń kierowanych do podmiotu kontrolowanego.
14. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
15. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
 
§ 6
Traci moc uchwała nr XIII/49/04 Rady Gminy Choceń z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych z budżetu Gminy Choceń.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Załączniki do Uchwały Nr XXI/164/16 (17kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 425 z dnia 2017-01-24

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (24 stycznia 2017, 15:18:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253