Uchwała nr XXI/162/16Rady Gminy Choceńz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716 zm. poz. 1579),

Uchwała nr XXI/162/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716 zm. poz. 1579),Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Gminy Choceń nr XXXVII/248/14 z dnia 18 marca 2014 r., w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1.      § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi:
- 60 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w I roku zwolnienia,
- 50 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w II roku zwolnienia,
- 40 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w III roku zwolnienia,
- 30 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w IV roku zwolnienia,
- 30 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w V roku zwolnienia,
- 30 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w VI roku zwolnienia.”  
2. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc oraz korzystające z pomocy do składania:
a)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis oraz oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b)      informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.”
 
§ 2
Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.
 
§ 3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 424 z dnia 2017-01-24

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (24 stycznia 2017, 15:11:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233