Uchwała nr XXI/163/16Rady Gminy Choceńz dnia 29 grudnia 2016w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. po. 1579), w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)

Uchwała nr XXI/163/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. po. 1579), w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z Harmonogramem wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2
Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.
§ 3
Traci moc uchwała nr XIV/91/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY CHOCEŃ NA 2017 ROK (808kB) word

HARMONOGRAM Wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Choceń na rok 2017 (17kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2017, 09:11:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232