Uchwała nr XXI/165/16Rady Gminy Choceńz dnia 29 grudnia 2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic w ChoceniuNa podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), oraz § 1 Uchwały nr XV/85/08 Rady Gminy Choceń z dnia 24 stycznia 2008 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Choceń,

Uchwała nr XXI/165/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic w Choceniu

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), oraz § 1 Uchwały nr XV/85/08 Rady Gminy Choceń z dnia 24 stycznia 2008 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Choceń,Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
1.      Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami ulic 19 stycznia i Świerczewskiego w Choceniu w sprawie zmiany nazwy ulic.
2.      Przedmiotem konsultacji społecznych jest przekazanie informacji mieszkańcom ulic wymienionych w pkt. 1 o konieczności zmiany nazw ulic oraz zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw.
§ 2
1.      Konsultacje należy przeprowadzić w sposób tradycyjny polegający na bezpośrednim dotarciu do osób poddanych konsultacji oraz w formie pisemnej.
2.      Konsultacje odbywać się będą od 2 stycznia 2017 do 28 lutego 2017 r.

§ 3
Powołuje się zespół do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic wymienionych § 1 w składzie:
1. Elżbieta Grekowicz,
2. Joanna Podlaska,
3. Monika Czaplicka.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2017, 08:22:38)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2017, 09:03:28)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270