Uchwała nr XX/152/16Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 5 ust. 1 , ust. 3 i ust. 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, zm. poz. 1579),

Uchwała nr XX/152/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 5 ust. 1 , ust. 3 i ust. 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, zm. poz. 1579),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się na terenie gminy Choceń stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od 1 m2 powierzchni;
2)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,33 zł
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem sklasyfikowanych w pkt. 4;
4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, oznaczonych symbolem „B” 0,20 zł od 1 m2 powierzchni;
5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, zm. 2016 r., poz. 1020, poz. 1250) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł. 

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;         
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) letniskowych – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki w części zajętej na cele mieszkalne w gospodarstwach rolnych za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grunty, budynki i budowle zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciw pożarowej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane ze składowaniem nieczystości stałych.
4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury, sportu i rekreacji.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4150 z dnia 2016-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 listopada 2016, 12:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311