Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnymNa podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, zm. poz. 1579),

Uchwała nr XX/153/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym

Na podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, zm. poz. 1579),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Dla gospodarstw rolnych, których obszar użytków rolnych:
a) nie przekracza 300 ha i na których jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 42 % podstawy obliczenia podatku rolnego.
b) nie przekracza 300 ha i na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 33 % podstawy obliczenia podatku rolnego.
2. Ulgi o których mowa w ust.1 a i b dotyczą również użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
3. Ulgi o których mowa w ust. 1 a i b stosuje się na podstawie oświadczenia właściciela lub wykazu za rok ubiegły użytków rolnych objętych działaniem spółek wodnych.

§ 2
Ulgi o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią pomoc de minimis, których udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/76/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4151 z dnia 2016-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 listopada 2016, 12:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226